Chandler Teacher Contact Information

Mary Barkley - Kindergarten & Department Chair                 mary.barkley@piecefulsolutions.com  |  (480) 309-4792 Ext. 214

Samantha Blau - 1st & 2nd Grade                                     samantha.blau@piecefulsolutions.com  |  (480) 309-4792 Ext. 208

Kristen Cardon - 2nd-4th Grade                                           kristen.cardon@piecefulsolutions.com  |  (480) 309-4792 Ext. 212

Malie Farley - 4th & 5th Grade                                                 malie.farley@piecefulsolutions.com  |  (480) 309-4792 Ext. 213

Abby Muro - 2nd-5th Grade                                                     abby.muro@piecefulsolutions.com  |  (480) 309-4792 Ext. 207